רישוי עסקים דיפרנציאלי – לפי הרפורמה האחרונה בחוק רישוי עסקים

רישוי

בחודש אפריל 2021 נכנסה לתוקף פעימה נוספת ברפורמת רישוי עסקים במסגרתה ייצרו מסלולי רישוי דיפרנציאלי'ם ומטרתה ליצור מסלולים מקוצרים בדרך לרישיון עסק לחלק מסוגי העסקים.

 רפורמה זו היא המשך ישיר לרפורמה שהחלה החל משנת 2018 ובמסגרת נקבעו מפרטים אחידים לסוגים שונים של עסקים.

במסגרת רפורמה זו נקבעו ארבעה מסלולי רישוי, שלושה מהם מקוצרים ואחד "רגיל" – מה שהיה קיים עוד לפני כן. המסלולים המקוצרים הם: רישיון על יסוד תצהיר, היתר מזורז א' והיתר מזורז ב'. במאמר זה נסקור בקצרה את המסלולים המקוצרים.

סוגי מסלולי הרישוי :

 • מסלול רישוי על בסיס תצהיר:
  • הגשת בקשה הכוללת את כל המסמכים הנדרשים על בסיס המפרט האחיד ו/או הרשותי, תכנית עסק בשלושה עותקים ותשלום אגרה.
  • בחינת הבקשה ברשות והודעה על ההחלטה עד 21 ימים (אפשרות הארכה ב 7- ימים נוספים) .
  • הגשת תצהיר והשלמת מסמכים (עד 120 ימים מהודעת הרשות).
  • פתיחת העסק וקבלת רישיון על יסוד תצהירים בלבד.

חל על עסקים כמו מספרה בשטח  של עד 300 מ"ר, עסקים לגזירה ותפירה של טקסטיל עד 500 מ"ר, עסקים לתיקון תקרים עד 200 מ"ר ועוד.

 • היתר מזורז א'-מסלול ללא תקופת בדיקה:

מסלול הגשת בקשה להיתר מזורז א' זהה למסלול על יסוד תצהיר , אלא שלאחר הגשת התצהיר המלא, בעל העסק לא מקבל רישיון לעסק, אלא היתר מזורז למשך 180 ימים (ישנה אפשרות הארכה ב-90 ימים). במהלך הימים האלה נותני האישור צריכים להגיע לבדוק את העסק, ואם תוצאות הבדיקה מצביעות שהעסק עומד בדרישות, ניתן רישיון עסק בתום התקופה.

עד 30 ימים לפני תום תקופת ההיתר המזורז, על גורמי הרישוי להחזיר תשובה לרשות הרישוי.

רשות הרישוי תחזיר תשובה למבקש עד 21 ימים לפני תום תקופת ההיתר המזורז והיא רשאית להאריך אותו ב-90 ימים נוספים כאמור.

חל על עסקים כמו הובלת שפכים וקולחין במכליות, אחסון, הובלה, חלוקה  ומכירתו של מזון לבעלי חיים, עסקים לניקוב חומרים בגוף האדם ועוד.

 • היתר מזורז ב' – מסלול כולל תקופת בדיקה:

מסלול היתר מזורז ב' מצוי בין המסלול הרגיל ובין מסלול היתר מזורז א', היות שהוא מיועד לסוגי עסקים ברמת מורכבות בינונית פלוס.

במסלול זה ניתן פרק זמן של 49 ימים (לאחר הגשת התצהיר ומלוא המסמכים) לגורמי הרישוי השונים לבדוק את העסק בטרם יינתן לו היתר, פרק זמן זה נקרא בחוק "תקופת הבדיקה".

המסלול בתמצית :

הגשת בקשה ואישור קבלתה; סירוב הרשות לבקשה עד 7 ימים מההגשה; תגיב ת הרשות לבקשה ודרישה להשלמת מסמכים

עד 14 ימים מהגשת הבקשה (אפשרות הארכה ב 7- ימים נוספים ); הגשת תצהיר (עם הגשת הבקשה או עד 120 ימים מהודעת

הרשות, לבחירת בעל העסק) ואישור קבלתו; שליחת התצהיר והמסמכים לנותני האישור בתוך 3 ימים מהגשתם; תקופת בדיקה של נותני האישור עד 49 ימים משליחת התצהיר (אפשרות להארכה במקרים מסוימים בעוד 14 ימים); תגובת נותני האישור והחלטת רשות הרישוי; פתיחת העסק וקבלת היתר מזורז ל- 180ימים (אפשרות הארכה ב-*90 ימים נוספים); קבלת רישיון עסק .

מסלול זה חל על עסקים כמו בית מרקחת ומסעדות.

 • מסלול רגיל:

הגשת הבקשה לרישיון עסק, לאחר מכן לרשות יש 4 ימים לבדוק את הבקשה ולאשר את תקינות ההגשה.

תוך 21 יום מאישור תקינות הבקשה, הרשות מעבירה את הבקשה לגורמי הרישוי השונים לצורך מתן התייחסותם.

גורמי הרישוי נדרשים להגיב תוך 30 יום והם רשאים להאריך את המועד עד 90 ימים.

ככל ולא התקבלו במועד תשובות גורמי רישוי, הרשות מוסמכת להנפיק היתר זמני.

חל על עסקים מורכבים כמו אטליזים,  עסקי הסעדה  ועוד.

מפרטים אחידים

הנפקת רישיון או היתר מזורז לעסק במסלול מקוצר, תלויה בראש ובראשונה בפרסום מפרט אחיד לסוג העסק. למעשה, כל עוד לא פורסם מפרט אחיד לסוג העסק המסוים, ניתן להגיש רק בקשה לרישיון עסק במסלול רגיל. במידה וקיים מפרט אחיד לסוג העסק והוא הוגדר כרישוי במסלול מקוצר, חלה חובה לבקש רישיון במסלול מקוצר, אלא אם קיימת מניעה חוקית לכך.

הגשת הצהרה ותצהיר במסלולים המקוצרים

הצהרה – יש להגיש בכל המסלולים לרישיון עסק, בצרוף התוכניות המחויבות בחוק. במסלולים המקוצרים יש לצרף הצהרה של המבקש כי ניתן היתר בנייה למקום שבו עתיד העסק לפעול וכי לא נעשו בו עבודות הטעונות היתר בנייה שלא קיבלו היתר שכזה.

תצהיר – מחייב בכל בקשה לקבלת רישיון או היתר מזורז והינו זהה בכל המסלולים המקוצרים.

כל תצהיר יכלול את הנושאים הבאים:

 1. בעסק מתקיימים תנאי המפרט האחיד, בהתאם לסוג העסק.
 2. בעסק לא מתקיימים הסייגים, המפורטים בסעיף 6א2.
 3. למבקש ידועה חובתו להבטיח שתנאי הרישיון ותנאי המפרט האחיד יתקיימו בעסק בכל עת.

מסירת תצהיר, הצהרות ומסמכים שאינם נכונים הינם עבירה. ניתן לציין בתצהיר כי בכל הנוגע לעניין מסוים שאינו בתחום מומחיותו של המבקש, מצורף אישור מתאים מאיש מקצוע.

תנאי סף להגשת בקשות לאחד מהמסלולים המקוצרים

 1. פריט הרישוי רשום בעמודה המתאימה בצו רישוי עסקים: רישיון על יסוד תצהיר, מסלול מקוצר א' או מסלול מקוצר ב'.
 2. הפריט עומד במגבלת הגודל הרשומה בעמודה המתאימה בצו רישוי עסקים.
 3. לפריט פורסם מפרט אחיד.
 4. הפריט עומד בכל הסייגים המוגדרים בסעיף 6א2 לחוק רישוי עסקים (אין דרישה לבדוק זאת באופן מיוחד, אלא אם הדבר הובא לידיעת רשות הרישוי), לרבות –
 5. העסק אינו מצוי מתחת לקרקע.
 6. העסק אינו מצוי בקניון או מרכז מסחרי ששטחו המבונה עולה על 2,000 מ"ר.
 7. העסק אינו מצוי במבנה שמשמש לכמה שימושים אלא אם העסק בקומת הכניסה וגם קטן מ- 300 מ"ר וגם לא משמש למכבסה.
 8. בעת הגשת הבקשה, העסק לא פועל ללא רישיון עסק או היתר זמני.
 9. היתר מזורז שקיבל העסק, בעל העסק  או מי ששולט באחד מהם לא בוטל ב-3 השנים הקודמות לבקשה.
 10. לא מתנהל נגד העסק או בעל העסק הליך פלילי או מנהלי לפי חוק רישוי עסקים (למעט קנסות ועיצומים כספיים).
 11. העסק, בעל העסק או בעל השליטה באחד מהם, לא הורשע בשלוש השנים הקודמות בעבירה על חוק רישוי עסקים.
 12. לא נמסרה לעסק, בעל העסק או בעל השליטה באחד מהם, 3 פעמים לפחות דרישה לתשלום עיצום כספי או קנס בשנתיים שקדמו לבקשה.

אם הבקשה אינה עומדת באחד או יותר מתנאי הסף הנ"ל , היא עוברת למסלול רגיל.

כל המוזכר במאמר זה הינה תמצית בלבד מהמפורט ברפורמה האחרונה לחוק רישוי עסקים. מאחר והגשת הבקשה לכל אחד מהמסלולים הינה מחייבת לפי הגדרת העסק, מומלץ להיעזר באנשי מקצוע מיומנים המכירים את החוק ויוכלו להתאים את סוג העסק למסלול המתאים, להגיש נכונה את ההצהרה והתצהיר המחייבים ולמנוע טעויות ועיכובים בתהליך קבלת הרישיון לעסק. אנחנו כאן בשבילכם.


דילוג לתוכן