מה צריך להגיש כחלק מבקשה לרישיון עסק

בקשה לרישיון עסק

מה צריך להגיש כחלק מבקשה לרישיון עסק

החובה הקבועה בחוק רישוי עסקים בסעיף 6ב' מגדירה לבקשה לרישיון עסק או להיתר זמני או להיתר מזורז חובה לצרף מסמכים שונים, בהתאם לקביעת שר הפנים ושרים נוספים, לרבות תרשים סביבה, מפה מצבית ותוכנית עסק. השר רשאי לקבוע מהם למעשה תרשים סביבה, מפה מצבית ותוכנית עסק, את הפרטים שיש לכלול בהם ואת קנה המידה שלהם וכן מי הם בעלי המקצוע המוסמכים לערוך ולחתום על המסמכים הללו ומה ההכשרה המקצועית לה הם נדרשים.

באותה מידה, רשאי השר לקבוע מי הם סוגי העסקים שלא נדרשים להצגת מסמכים אלו לצורך הגשת בקשה לקבלת רישיון עסק. כמו כן, שר הפנים או השרים שבהסמכתו וכן רשות הרישוי המקומית יכולים לקבוע מסמכים נוספים שיש לצרף לבקשה ואת הפרטים שיש לכלול בהם, כמו אישורים שונים, דוחות, חוות דעת מקצועיות, תוכניות ותרשימים, בהתאם לסוג העסק.

להלן פירוט מסמכי החובה שנקבעו על-ידי השרים לצרוף לבקשה לרישיון עסק:

תרשים סביבה

תרשים הסביבה ייערך בקנה מידה של 1:2,500 או בקנה מידה אחר, לפי דרישות רשות הרישוי ולפי מידת הנסיבות. בתרשים הסביבה יש לציין את הגוש והחלקה שבהם מצוי העסק בציון הפרטים הנדרשים בפנקסי המקרקעין, עד למרחק של 500 מטרים מגבול החלקה שבה מצוי העסק. כמו כן יש לציין את הדרכים והרחובות הגובלים עם החלקה ושמותיהם.

מפה מצבית

מפה מצבית תיערך בקנה מידה של 1:250 או בקנה מידה אחר, לפי דרישות רשות הרישוי ולפי מידת הנסיבות. במפה המצבית יש לציין את שטח הקרקע שבו ינוהל העסק וגבולותיו, כולל קירות חיצוניים, גדרות וגבולות השטח. במידה והעסק ממוקם בתוך בניין, יש לציין גם את מיקומו בתוך הבניין ואת מיקום הבניין בתוך החלקה שבה הוא מצוי.

במפה המצבית יש לסמן תשתיות שונות, כגון: מערכות מים וביוב, כולל צינורות ניקוז ובורות ספיגה; מתקנים לסילוק אשפה, מכלי גז, דלק וחומרים מסוכנים נוספים ואת הצנרת המשמשת להובלתם; מערכות לכיבוי אש; חדרי אחסון ושירות המשרתים את העסק ולא נמצאים בגבולותיו; ומקומות חניה המשרתים את העסק.

תכנית עסק

תכנית העסק חייבת לכלול תכנית תנוחה הכוללת שני חתכים וטבלה, המוגדרת בתקנות השרים. התוכנית תיערך בקנה מידה של 1:100, או בקנה מידה אחר, לפי דרישות רשות הרישוי ולפי מידת הנסיבות. בתוכנית התנוחה יש לפרט את החלוקה הפנימית של המקרקעין בהם מצוי העסק ואת פרטי השימוש בכל חלקיו, כגון: מתקני תברואה כמו אסלות וכיורים; פתחי העסק וחלונותיו ומידותיהם, לרבות פתחי חירום ודרכי גישה לנכים; מערכות לביוב וטיהור שפכים; מתקני אוורור מסוגים שונים; מתקנים לאצירת ופינוי אשפה; ארובות; מערכות וציוד לכיבוי אש ועוד.

בתוכנית העסק יש לכלול שני חתכים אנכיים הניצבים זה לזה: חתך אנכי אחד דרך כל חדרי השירות וחדרי העסק, המראה בבירור את גובהם של החדרים ואופן אוורורם. חתך נוסף הינו ניצב לחתך הראשון, גם הוא מראה את גובה החדרים ואופן אוורורם. בנוסף, יש לכלול טבלה הכוללת את פירוט שטחי העסק במטרים רבועים, לפי שימושיהם ובהתאם לקומה שבה הם מצויים, ואת הסיכום הכולל של שטח העסק.

 

על מנת לערוך נכונה את כל המסמכים הנדרשים להגשה כחלק מבקשה לרישיון עסק, מומלץ להיעזר באנשי מקצוע מיומנים המכירים את כל דרישות החוק ומנוסים בהגשת מסמכים אלו. סיוע זה עשוי לחסוך לבעל העסק כאב ראש וזמן יקר.

דילוג לתוכן