מתקשים לקבל היתר בנייה? – אל תוותרו על רישיון עסק!

רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים קובע את המטרות השונות שרישיון עסק נועד להבטיח וביניהן שמירה על בטיחותם של באי העסק, מניעת סכנות לשלום הציבור  וכן קיום תכליות דיני התכנון והבניה.

על מנת לקבל רישיון עסק , נדרש בעל העסק לקבל אישורים של גורמים שונים וביניהם מחלקת הנדסה שנדרשת לאשר כי השימוש הנעשה בנכס תואם את המצב החוקי וכי העסק נבנה על פי היתרי בנייה כדין

עסקים רבים במדינת ישראל פועלים ללא רישיון עסק ונושא התכנון והבנייה הוא הסיבה השכיחה ביותר להעדר רישיון עסק,

אלא שיום, הודות לרפורמה בחוק רישוי עסקים,, הסיכוי לקבל רישיון עסק, גם במקרים של חריגות והפרות בהיתר הבנייה – הוא גבוה יותר.

למה כל כך הרבה עסקים פועלים ללא היתר בנייה וללא רישיון עסק?

עד לשנת 2018 נדרשו עסקים על קיום דיני התכנון והבנייה – דבר שיצר קשיים רבים וקושי לעמוד בתנאים אלו כדי לקבל רישיון עסק.

כיצד מקלה הרפורמה בחוק רישוי עסקים על קבלת רישיון עסק?

בשנת 2018 אישרה הכנסת את תיקון 34 לחוק רישוי עסקים, שמטרתו להקל על עסקים באמצעות הפחתת הרגולציה והבירוקרטיה הכרוכות בתהליך קבלת רישיון עסק. בניגוד לעבר, בו חויבו העסקים לקיים את כל הדינים הנוגעים לתכנון ובניה, הרי שכיום המטרה עליה חוק רישוי עסקים מבקש לשמור הוא קיום תכליות דיני התכנון והבניה (ולא קיום דיני התכנון והבניה). למעשה התיקון מאפשר למהנדס הועדה המקומית שיקול דעת רחב בעת אישור הבקשה לרישיון עסק גם אם אין היתר בניה.

החוק עכשיו קובע כי רשות הרישוי לא תיתן רישיון או היתר לעסק שאינו מקיים את דיני התכנון והבנייה, ואולם היא רשאית לתת רישיון או היתר כאמור אם סברה כי אין בהפרת דיני התכנון והבנייה בעסק כדי לפגוע במטרות המנויות בחוק רישוי עסקים ומהנדס הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אישר כי אין בהפרה פגיעה מהותית בתכליות דיני התכנון והבנייה.

מה ייחשב "פגיעה מהותית בתכליות דיני התכנון והבנייה"? 

1. מבנה שנבנה כולו ללא היתר, אישור אכלוס, או תעודת גמר.

2. כנגד העסק עצמו מתנהלים הליכי אכיפה פליליים ו/או מנהליים לפי חוק התכנון והבנייה כולל קיומו של צו הריסה, צו הפסקה שיפוטי.

3. הפעלת העסק תהווה שימוש במקרקעין בניגוד לייעוד או לשימוש שנקבע בתוכנית, אלא אם כן הוגשה בקשה לשימוש חורג.

4   הפעלת העסק או עמידתו בתנאי הרישיון מתאפשרת בשל בניה או עבודה ללא היתר ביחס לשטח העולה על 15% משטח העסק.

5  העסק פועל או עתיד לפעול בבניין שיותר מ-30% משטחו נבנה בלא היתר בנייה או בניגוד לתנאי היתר כאמור, אף אם החלק שבו העסק פועל או עתיד לפעול נבנה כדין. הוראות פסקה זו לא יחולו אם החלק שבו פועל או עתיד לפעול העסק נבנה כדין, והשטח שנבנה בלא היתר בנייה או בניגוד לתנאיו כאמור אינו בבעלותו או בשליטתו של העסק שלגביו הוגשה הבקשה לרישיון עסק.

6   בעסק נעברה עבירה של בניה או עבודה ללא היתר או שימוש אסור לפי סעיף 243(א) או (ד) לחוק התכנון והבנייה, במקרקעין  שהם אחד מאלה –

(1)   מיועדים בתכנית לאחת מהתכליות המפורטות בהגדרה "תשתיות לאומיות".

 (2)   מצויים בסביבה החופית.

 (3)   מקרקעין שהוכרזו כקרקע חקלאית על פי התוספת הראשונה.

 (4)   שהם גן לאומי או שמורת טבע, או מקרקעין המיועדים בתכנית לגן לאומי, לשמורת טבע או ליער.

 (5)   מיועדים בתכנית לשטחים ציבוריים פתוחים.

לגבי עבירה של עבודה אסורה – שטחה עולה על 5% משטח העסק או יש בה השפעה מהותית על אופיים של המקרקעין, אלא אם כן העבירה היא במקום הפטור מקבלת אישור הוועדה לשמירת הסביבה החופית.

כלומר עד לרף שנקבע כפגיעה מהותית בתכליות דיני התכנון והבניה, יש סמכות למהנדס הועדה המקומית לאשר את הבקשה לרישיון עסק גם מקום בו יש הפרה של דיני התכנון והבניה.

במידה ומהנדס הועדה המקומית לתכנון ובניה נותן את אישורו כאמור, נדרשת רשות הרישוי להודיע לנותני האישורים השונים על קיומה של ההפרה לפי דיני התכנון והבניה ועל כוונתה לתת לעסק רישיון עסק למרות קיומה. נותן האישור רשאי להודיע כי הוא לא נותן את אישורו לבקשה לרישיון עסק  אם הוא סבור שבהפרה זו יש פגיעה במטרה מהמטרות המנויות בחוק רישוי עסקים שהוא מופקד על קיומה.

נותן אישור או רשות הרישוי, באישור "גורם מוסמך ארצי", רשאים לקבוע לעסק שהוגשה לגביו בקשה לרישיון עסק שאינו מקיים את דיני התכנון והבנייה תנאים למתן הרישיון השונים מהתנאים שנקבעו במפרט האחיד, ככל שהדבר נדרש בשל אי-קיום דיני התכנון והבנייה על ידי העסק כאמור.

במידה ולהפעלת העסק נדרש היתר לשימוש חורג 

במידה וניתן לעסק רישיון עסק על סמך קיומו של היתר לשימוש חורג ובוטל ההיתר, יבוטל רישיון העסק.

רשות הרישוי רשאית לתת לעסק רישיון עסק זמני – היתר זמני –  עד לקבלת היתר לשימוש חורג שיאפשר את פעילות העסק, בהתקיים התנאים הבאים במצטבר:

1.במקום בו מתקיים העסק ניתן בעבר היתר לשימוש חורג לעסקים מסוגו של העסק  כל עוד במועד הגשת הבקשה לרישיון עסק לא חלפה יותר משנה מתום תוקפו של ההיתר לשימוש חורג שניתן לאותו מקום.

2. הוגשה בקשה להיתר לשימוש חורג שתאפשר את פעילות העסק.

3.מהנדס הועדה המקומית סבור כי לא צפויה להיות מניעה תכנונית למתן ההיתר לשימוש חורג למקום בו פועל העסק.

חשוב להסביר כי אין בקבלת רישיון עסק ו/א באישור המהנדס של הועדה המקומית כדי למנוע נקיטת הליכים בהתאם לחוק התכנון והבניה.

כדי להגדיר ולתחום את טווח שיקול דעתו של מהנדס הרשות, מגדיר היועמ"ש מהן חריגות בנייה קלות, הנקראות גם 'זוטי דברים', שאין לנהל בגינן הליך פלילי בתכנון ובנייה בשל היעדר עניין לציבור.

כיצד הגשת תצהיר מקלה בקבלת רישיון עסק? 

אחד מאמצעי ההקלה שבתיקון 34 לחוק רישוי עסקים הוא האפשרות להגיש תצהיר של בעל העסק על קיום הדרישות המחייבות. במסלולי רישוי מקוצרים המוגדרים בתיקון, יכול בעל העסק למסור הצהרה שניתן היתר בנייה כדין למבנה של העסק, או שהוא לא הצליח, בשקידה סבירה, לאתר את ההיתר שניתן למקום. בנוסף, עליו להצהיר שלא ביצע עבודה טעונת היתר בעסק, וגם התובע הודיע שאין בכוונתו להגיש כתב אישום. במקרה זה, ניתן לתת רישיון עסק זמני תוך כוונה להפכו לקבוע, לצד קבלת אישור בטיחות המבנה על ידי מהנדס.

עוד במסגרת התיקון, לא יידרש אישור הוועדה לתכנון ובנייה לצורך חידוש רישיון עסק, אם בעל העסק יצהיר שאין שינויים בעסק.

האפשרות לעמוד בדרישות החוק וגם להקל על עסקים בקבלת רישיון עסק, מתקיימת הודות לאכיפה הקובעת כי מסירת תצהיר כוזב היא עבירה. העונש עליה זהה לעונש הניתן על ניהול עסק ללא רישיון. חשוב לציין כי זוהי גם עבירה על פי חוק העונשין.

המידע המובא להלן מובא כשירות לציבור, נכון ליום כתיבתו ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ו/או מקצועי. העושה שימוש במידע זה, עושה זאת על אחריותו.

 

דילוג לתוכן