תיקון חוק הארכת תקפות – הארכה אוטומטית לאישורים רגולטוריים: רשיון עסק, היתר זמני והיתר בניה

תיקון חוק הארכת תקפות

משבר הקורונה, שהחל בראשית 2020 וטרם הגיע לסיומו, הוליד צורך חריג להארכת תקופות אישורים רגולטוריים, שתקל על עסקים להמשיך לפעול, בזמן התקופה המורכבת. לצורך כך, ב-11.1.2021 אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את התיקון לחוק הארכת תקפות, הקובע הארכה אוטומטית לאישורים רגולטוריים לעסקים ובכללם רישיון עסק, היתר זמני והיתר בניה . כל מה שצריך לדעת על תיקון חוק הארכת תקפות, בכתבה הבאה.

אילו עסקים זכאים להארכת רישיון עסק או היתר זמני במסגרת חוק הארכת תקפות? 

הארכת תקופות אישורים רגולטוריים, הניתנת במסגרת תיקון חוק הארכת תקפות, תחול על עסקים שרישיון העסק או ההיתר הזמני שלהם פג או עתיד לפוג ב"תקופה הקובעת השנייה" ולא תחול על עסקים שכבר קיבלו הארכה לפחות פעם אחת, במסגרת הארכות תוקף קודמות. הארכת התוקף הינה אוטומטית, אין צורך להנפיק רישיון או היתר זמני חדשים ובעל העסק אינו נדרש לשלם עבורה אגרה.

מהי ה"תקופה הקובעת השנייה" ולכמה זמן יוארך התוקף?

"התקופה הקובעת השנייה" המוגדרת בתוך חוק הארכת תקפות, קובעת כי העסקים הזכאים להארכת תוקף רישיון או היתר זמני הם אלו שתוקפם פג או עתיד לפוג בין התאריכים: 1.9.2020 עד 30.9.2021. משך ההארכה, ייקבע לפי תקופת הרישיון או ההיתר הקיים:

·       רישיון או היתר שניתן לתקופה של עד שנה – יוארך בשלושה חודשים נוספים ממועד הפקיעה המקורי. עם זאת, היתר זמני שתוקפו פג או עתיד לפוג בטווח התאריכים שבין 12.1.2021 לבין 30.9.2021 – אם ניתן לתקופה של עד 180 יום – תוקפו יוארך עד ל-1.7.2021 או בשלושה חודשים נוספים ממועד הפקיעה המקורי, לפי המאוחר מבניהם. אם ניתן לתקופה של מעל ל-180 יום – תוקפו יוארך בשישה חודשים נוספים ממועד הפקיעה המקורי.

·       רישיון או היתר שניתן לתקופה של יותר משנה, אך פחות משלוש שנים – יוארך בשישה חודשים נוספים ממועד הפקיעה המקורי.

·       רישיון שניתן לתקופה של שלוש שנים או יותר – יוארך ב-12 חודשים נוספים ממועד הפקיעה המקורי.

 

האם חוק הארכת תקפות חל גם רטרואקטיבית? 

חוק הארכת תקפות חל רטרואקטיבית על אותם עסקים שרישיונם או היתרם פג בתקופה הרשומה לעיל. הרישיון או ההיתר הם בעלי תוקף לכל דבר ועניין גם בתקופת ההארכה, אלא אם אחד התנאים הותלה, בוטל או חדל מלהתקיים, או שהרשות הציבורית סירבה לחדשו לפני תום תקופת ההארכה, לפי כל דין.

האם ניתן לקבל הארכת תקפות בפעם השנייה? 

הארכת תקפות אוטומטית ניתנת פעם אחת בלבד, ללא אפשרות לקבל "הארכה על הארכה". כלומר, עסק שרישיונו כבר פג תוקף בעבר וכבר קיבל הארכה במסגרת חוק, תקנות או צו – לא רשאי לקבל הארכת תוקף רישיון נוספת, אלא רק במסגרת של הליך חידוש רגיל.

האם יש צורך להנפיק רישיון או היתר חדש? 

מאחר וההארכה היא אוטומטית עבור כל מי שרישיונו או היתרו פג בתאריכים הנ"ל – רואים אותו כמי שרישיונו או היתרו תקף גם לתקופה הנוספת, ולכן אין צורך להנפיק רישיון או היתר חדש לאף אחד מהעסקים.

האם בעל העסק נדרש לשלם עבור אגרת חידוש? 

מכיוון שההארכה היא אוטומטית ואינה מצריכה פעולה של הנפקת רישיון או היתר חדש – אין צורך בתשלום אגרה כלשהי.

 

הארכת מועדים בדיני התכנון והבניה 

תיקון חוק הארכת תקפות עבור רישיון עסק או היתר זמני, מצטרף להארכת מועדים בדיני התכנון והבניה, שתוקנו לפני כמה חודשים, עבור: היתרי בנייה, מידע להיתר והחלטה לאשר בקשה להיתר, שפקעו בתקופה  – מיום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020) עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020).

תוקפו של היתר בניה הוארך לתקופה של שנה נוספת ממועד פקיעתו, לפי (תקנה 59 (1א) לתקנות רישוי בניה.

תוקפו של מידע להיתר הוארך לתקופה של שנה נוספת ממועד פקיעתו, לפי (תקנה 23(ד) לתקנות רישוי בניה.

תוקפה של החלטה לאשר בקשה להיתר שפוקע בתקופה להלן – יוארך לתקופה של שנה נוספת ממועד פקיעת, לפי (תקנה 46(ה) לתקנות רישוי בניה.

 

 

המידע האמור נכון ליום 20.1.21 ומובא אך ורק כשירות לציבור – לכן אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

 

דילוג לתוכן