מקומות חניה, תקן חניה וכופר חניה במסגרת בקשה להיתר בניה

מקומות חניה

מקומות חניה, תקן חניה וכופר חניה במסגרת בקשה להיתר בניה

חוק התכנון והבנייה הסמיך את שר הפנים להתקין תקנות, בין היתר בעניין התקנתם של מקומות חנייה (סעיף 265 (11) לחוק) ובדבר חיוב בהוצאות של כל עבודה המחויבת על פי התקנות שיותקנו מכח החוק (סעיף 265(29) לחוק התכנון והבנייה).

תקנות כאלה אכן הותקנו – תקנות התכנון והבנייה (התקנת מקומות חנייה) תשמ"ג 1983. תקנות החניה קובעות, כי כתנאי להיתר בנייה, יש להתקין מספר מקומות חנייה על פי התקן הקבוע בתוספת לתקנות החניה, אלא אם מוסד התכנון פטר או צמצם את החובה משיקולים תכנוניים שונים, וקבע במקומה חובת השתתפות בהתקנתם של מקומות חנייה בחניון ציבורי במסגרת ובתנאים הקבועים בתקנות.

תקנות החניה אינן באות לגרוע מהוראות בדבר מקומות חניה שנקבעו בתכניות, ככל שנקבעו.

מקום חנייה ייחשב כשטח המיועד לחניית כלי רכב אחד, הכולל הן את שטח משבצת החניה והן את שטח התימרון, כפי שנקבע בתכנית, ובהעדר תכנית כאמור – שטח של 25 מ"ר לרכב פרטי, 60 מ"ר למשאית ו-100 מ"ר לאוטובוס.

חישוב מספר מקומות החניה הנדרשים יהיה על פי השימוש בנכס, שטח הבניה המבוקש, אזור הנכס והקרבה למתע"ן. התקנות קובעות טווח של מקומות חניה לפי פרמטרים אלו . בעת חישוב מספר מקומות החניה הנדרשים לכל שימוש, יעוגל  למעלה מספר מקומות החניה ליחידה השלמה הקרובה ביותר (לעומת זאת בעת חישוב מקום חניה לעניין השתתפות בעלות התקנתם, לא מעגלים).

בישובים שיש בהם מערכת תחבורה ציבורית המונית [1] (מתע"ן) נדרשים פחות מקומות חניה, על פי הקרבה למערכת ההסעה ההמונית – עד 300 מטר קו אווירי מציר מתע"ן ייחשב אזור א', מגרש במרחק אווירי בין 300 – 600 מטר מציר מתע"ן ייחשב אזור ב' ויתר המגרשים בישוב שחלה בו תכנית למתע"ן ייחשבו באזור ג'.

במידה ומדובר בבניין שהותרו בו שימושים שונים והחניון משותף, רשאית הועדה המקומית להקל בדרישות החניה ולקבוע כי מקומות החניה יעשה בהתאם להצטברות המרבית של מקומות חניה בכל רגע נתון, לפי חלקי היממה, בתנאים מסוימים.

למוסד תכנון יש שיקול דעת נרחב לגבי מספר מקומות חניה ובין היתר הוא מוסמך לקבוע טווחים אחרים בתכנית מתאר, לקבוע בתכנית מספר מקומות חניה נמוך מהמספר המזערי שנקבע בתוספת וכן לקבוע בתכנת מתחם הכולל כמה מגרשים סמוכים שקיים ביניהם מעבר חופשי ממגרש למגרש  ובתחומו לקבוע מספר חניות גבוה או נמוך מהקבוע בתוספת ובלבד שסך החניות במתחם יתאם את מספר החניות הנדרשים על פי התוספת.
———————
[1] מערכת תחבורה ציבורית עתירת נוסעים, מסילתית ושאינה מסילתית, הפועלת בנתיב נפרד או בלעדי לאורך 6 קילומטרים לפחות, אשר היצע מקומות הנסיעה בה עולה על 3,000 לשעה בכל כיוון;

ביישובים במחוזות הצפון והדרום שאין בהם תכנית למתע"ן כמשמעותה בתוספת, רשאית רשות הרישוי המקומית להוסיף בהיתר הבנייה עד 25 אחוזים מקומות חניה על הקבוע בתוספת.

סוגי חניות

 • חניה תפעולית למשאיות
  • בתחום המגרש או בסמוך לו.
  • נוסף על מקומות החניה שנקבעו בתוספת.
 • בהיתר בניה צריך להקבע גם מספר חניות לאופנועים.
  • מקומות החניה לאופנועים ימוקמו בתחום המגרש.
  • בכל מקום חניה לאופנוע יהיה עוגן קשירה, המחובר לרצפת משטח החניה או לקיר, המאפשר נעילה של האופנוע.
 • בהיתר בניה צריך להקבע מספר חניות אופניים:
  • בכל מקום חניה לאופניים יותקן מיתקן חניה לאופניים; ניתן לקשור אופניים משני צדי המיתקן וכל צד יחושב כמקום חניה אחד.
  • מקום חניה לאופניים יהיה בחדר סגור שהוא בלתי נפרד מהמבנה, אלא אם כן נקבע אחרת בחלק ג' בתוספת
  • במידה ואושרה התקנת מקומות חניה לאופניים מחוץ למבנה, יהיו מקומות חניה אלה בתחום המגרש אלא אם כן נקבע אחרת בחלק ג' בתוספת

מקומות חניה למסחר

שימוש הקרקעיישוב עם מתע"ן
אזור א'אזור ב'אזור ג'
2.1חנויות מכל הסוגים עד 2,000 מ"ר, כולל חזית מסחרית (במצטבר)1 מקום חניה לכל 50 מ"ר (מספר מרבי)1 מקום חניה לכל 30 (מספר מרבי)1 מקום חניה לכל 25 מ"ר עד 50 מ"ר (מספר טווח)
2.2בעבור תוספת שטח מסחר כללי מ-2,000 מ"ר עד 10,000 מ"ר1 מקום חניה לכל 100 מ"ר (מספר מרבי)1 מקום חניה לכל 50 (מספר מרבי)1 מקום חניה לכל 45 מ"ר עד 100 מ"ר (מספר טווח)
2.3בעבור תוספת שטח מסחר כללי מעל 10,000 מ"ר1 מקום חניה לכל 150 מ"ר (מספר מרבי)1 מקום חניה לכל 70 (מספר מרבי)1 מקום חניה לכל 50 מ"ר עד 150 (מספר טווח)
2.4מסחר שכונתי1 מקום חניה לכל 25 עד 50 מ"ר (מספר טווח)
  יישוב בלא מתע"ן
2.5עד 100% זכויות בנייה1 מקום חניה לכל 25 עד 50 מ"ר (מספר טווח)
2.6מעל 100% זכויות בנייה1 מקום חניה לכל 50 מ"ר עד 150 מ"ר (מספר טווח)

מקומות חניה למשרדים ותעשיה עתירת ידע

שימוש הקרקעיישוב עם מתע"ן
אזור א'אזור ב'אזור ג'
3.1משרדים ותעשייה עתירת ידע1 מקום חניה לכל 240 מ"ר (מספר מרבי)1 מקום חניה לכל 120 מ"ר (מספר מרבי)1 מקום חניה לכל 60 מ"ר (מספר מרבי)
 יישוב בלא מתע"ן
3.2עד 120% זכויות בנייה1 מקום חניה לכל 30 עד 50 מ"ר (מספר טווח)
3.3מעל 120%1 מקום חניה לכל 60 מ"ר (מספר מרבי)

מקומות חניה לתעשיה מלאכה ואחסנה

שימוש הקרקעיישוב עם מתע"ן
אזור א'אזור ב'אזור ג'
4.1תעשייה ומלאכה1 מקום חניה לכל 240 מ"ר (מספר מרבי)1 מקום חניה לכל 120 מ"ר (מספר מרבי)1 מקום חניה לכל 60 עד 100 מ"ר (מספר טווח)
 יישוב בלא מתע"ן
4.2עד 80% זכויות בנייה1 מקום חניה לכל 60 עד 100 מ"ר (מספר טווח)
4.3מעל 80% זכויות בנייה1 מקום חניה לכל 120 מ"ר (מספר מרבי)
  יישוב עם מתע"ן ויישוב בלא מתע"ן
4.5אחסנה1 מקום חניה לכל 300 מ"ר

מקומות חניה לאופניים

שימוש קרקעמס' מקומות חניה לאופנייםמיקום מקומות החניה לאופניים
בניין למגורים הכולל יותר משתי יחידות דיור שלהן כניסה משותפת או חדר מדרגות משותף1 לכל יחידת דיורניתן למקום עד 50% ממקומות החניה לאופניים מחוץ לבניין
מעונות סטודנטים1 לכל 5 סטודנטיםניתן למקם עד 25% ממקומות החניה לאופניים מחוץ לבניין
משרדים ותעשיה עתירת ידע1 לכל 250 מ"רניתן למקם עד 20% ממקומות החניה לאופניים מחוץ לבניין
מסחר ותעשיה קלה1 לכל 300 מ"רניתן למקם עד 50% ממקומות החניה לאופניים מחוץ לבניין
מוסדות חינוך1 לכל 10 תלמידיםניתן למקם את מקומות החניה לאופניים מחוץ לבניין
מרכז קהילתי, בית תרבות, מתנ"ס, ספרייה ומוזאון1 לכל 100 מ"רניתן למקם את מקומות החניה לאופניים מחוץ לבניין
שירותי בריאות (מרפאות, בתי חולים)1 לכל 300 מ"רניתן למקם את מקומות החניה לאופניים מחוץ לבניין
מוסדות ציבור אחרים1 לכל 500 מ"רניתן למקם את מקומות החניה לאופניים מחוץ לבניין
תחנת רכבת שאינה עירונית, מרכזי תחבורה משולבים100 מקומות חניה לתחנהניתן למקם את מקומות החניה לאופניים מחוץ לבניין ומחוץ למגרש

מקומות חניה לאופנועים

שימוש קרקעמס' מקומות חניה לאופנייםמיקום מקומות החניה לאופניים
בניין למגורים הכולל יותר משתי יחידות דיור שלהן כניסה משותפת או חדר מדרגות משותף1 לכל יחידת דיורניתן למקום עד 50% ממקומות החניה לאופניים מחוץ לבניין
מעונות סטודנטים1 לכל 5 סטודנטיםניתן למקם עד 25% ממקומות החניה לאופניים מחוץ לבניין
משרדים ותעשיה עתירת ידע1 לכל 250 מ"רניתן למקם עד 20% ממקומות החניה לאופניים מחוץ לבניין
מסחר ותעשיה קלה1 לכל 300 מ"רניתן למקם עד 50% ממקומות החניה לאופניים מחוץ לבניין
מוסדות חינוך1 לכל 10 תלמידיםניתן למקם את מקומות החניה לאופניים מחוץ לבניין
מרכז קהילתי, בית תרבות, מתנ"ס, ספרייה ומוזאון1 לכל 100 מ"רניתן למקם את מקומות החניה לאופניים מחוץ לבניין
שירותי בריאות (מרפאות, בתי חולים)1 לכל 300 מ"רניתן למקם את מקומות החניה לאופניים מחוץ לבניין
מוסדות ציבור אחרים1 לכל 500 מ"רניתן למקם את מקומות החניה לאופניים מחוץ לבניין
תחנת רכבת שאינה עירונית, מרכזי תחבורה משולבים100 מקומות חניה לתחנהניתן למקם את מקומות החניה לאופניים מחוץ לבניין ומחוץ למגרש

האמור כאן אינו בא להחליף ייעוץ מקצועי וכל העושה בו שימוש עושה זאת על אחריותו בלבד.

דילוג לתוכן