הסיכונים הכרוכים בניהול עסק ללא רישיון עסק

רישיון עסק

מה זה רישיון עסק?

רישיון עסק הוא היתר שניתן על ידי רשות הרישוי במטרה להבטיח את פעילותו התקינה של העסק. הרישיון מעיד כי ננקטו כלל האמצעים הנדרשים לשמירה על הביטחון, הבטיחות והבריאות של הציבור, כמו סידורי כיבוי אש, בטיחות מבנים ותנאי תברואה נאותים. רשימת העסקים החייבים ברישוי מופיעה ב"צו רישוי עסקים" ומתייחסת לעשרה תחומים מרכזיים, בהם בריאות, מזון, חקלאות ותעשייה.

 

על אף שסוגי עסקים מסוימים מחויבים ברישיון עסק על פי חוק, ואי עמידה בו היא עבירה פלילית, פועלים כיום לא מעט עסקים ללא רישיון עסק תקף. חוק רישוי עסקים קובע כאמור אחריות פלילית, ועל כן הרשות המקומית שבשטחה מצוי העסק מהווה את הגורם המוסמך להגיש כתבי אישום  בגין הפעלת העסק ללא רישיון. בפועל, במרבית המצבים, בעל העסק יקבל עונש הכרוך בסגירת העסק ובתשלום קנס כספי ולרוב לא יגיע למצב שבו הוא מקבל עונש מאסר. עם זאת, ישנם סיכונים מהותיים, גם אם פחות מוכרים, העלולים להוביל לעונש מאסר בפועל

מהם הסיכונים הכרוכים בהפעלת עסק ללא רישיון כחוק?

חשוב שתדעו! הסכנות הכרוכות בהפעלת עסק ללא רישיון עסק הן רבות, וביניהן –

כתב אישום וצו סגירה שיפוטי

חוק רישוי עסקים קובע כי הפעלת עסק טעון רישוי ללא רישיון עסק (או בניגוד לתנאי רישיון העסק) הינה עבירה פלילית שעונשה עד 18 חודשי מאסר או קנס. הגורמים החשופים להגשת כתב אישום הינם החברה המפעילה את העסק ומנהליה.

החוק קובע כי לא יוגש כתב אישום נגד מי שעסק כשותף רדום או ללא נטילת חלק ברווחיו של העסק, אלא שבתי המשפט פירשו חריג זה באופן מצומצם.

כאשר מוגש כתב אישום, בית משפט רשאי לתת צו הפסקת עבודה לעסק עוד לפני שהתיק הוכרע. תוקפו של צו כזה יפקע עם ביטול כתב האישום, או עם מתן גזר הדין, או במועד שבו זוכה הנאשם זיכוי סופי, או בכל מועד קודם שנקבע בצו.

ככל והעסק ו/או מנהליו הורשעו בכתב האישום, בית המשפט רשאי בנוסף לקנס ו/או מאסר לצוות על הפסקת העיסוק בעסק לחלוטין או לתקופה שייקבע. כמו כן הוא רשאי לצוות על הנאשמים להמנע מכל פעולה שיפרט בצו או לצוות שלא ינהל אדם באותו מקום נשוא האישום, עסק טעון רישוי ללא רישיון ושאף לא יעביר לאחר  את הבעלות או החזקה בהם, אלא  אם בידי אותו אדם רישיון עסק לנהל עסק זה.

צו סגירה שיפוטי ללא כתב אישום

גם במקום בו לא מוגש כתב אישום על ניהול עסק ללא רישיון עסק, בית משפט מוסמך לצוות על הפסקת העיסוק בעסק בין באמצעות סגירתו ובין בכל דרך אחרת שנראית לו מתאימה בנסיבות העניין.

בית המשפט רשאי להפנות את הצו לבעל העסק, המחזיק בעסק, מי שבפיקוחו או בהשגחתו פועל העסק ועל כל מי שמועסק בשירותם.

 

צו הפסקה מנהלי

עסק החייב ברישיון עסק ושפועל ללא רישיון עסק, מסתכן בצו הפסקה מנהלי של המקום, זהו צו הפסקה שאוסר על המשכת פעילות העסק.

כל אחד מהגורמים הבאים יכול להוציא צו הפסקה מנהלי – 

(1)   ראש הרשות המקומית שבתחומה נמצא העסק.

(2)   לעניין עסק הנמצא מחוץ לתחומה של רשות מקומית – עובד בכיר של משרד הפנים במשרד הראשי או במחוז, ששר הפנים הסמיך.

(3)   מפקד משטרת המחוז.

(4)   מפקד מחוז ברשות הארצית לכבאות.

(5)   עובד בכיר של המשרד להגנת הסביבה, במשרד הראשי או במחוז שהשר להגנת הסביבה הסמיך.

(6)   מנהל שירות המזון הארצי במשרד הבריאות, ראש המערך הארצי לבריאות הסביבה במשרד הבריאות ורופא מחוזי .

(7)   מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות.

(8)   מפקח עבודה ראשי במשרד הכלכלה.

מדובר בצו שניתן בנסיבות מסוימות עוד לפני ומבלי שנדרשת מעורבות של בית המשפט.

תוקפו של הצו הוא 30 יום לאחריהם רשאי נותן הצו לבקש מבית המשפט להאריך אותו.

מי שנפגע מצו הפסקה מנהלי רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לבטל את הצו. חשוב לציין כי בית המשפט לא יבטל צו הפסקה מינהלי אלא אם הוכח שהעסק פעל כדין או שלא התקיימו דרישות החוק להוצאת הצו, או אם התקיימה אחת מעילות המשפט המנהלי.

עצם הגשת הבקשה לביטול הצו לא עוצרת את מימוש הצו  – כלומר כל עוד בית משפט לא החליט אחרת, העסק נדרש לקיים את הצו ולהפסיק את פעילותו.

מי שאינו מקיים צו הפסקה מינהלי, דינו 18 חודשי מאסר או קנס.

היתה והעבירה הנה עבירה מתמשכת – כלומר על פני תקופה , רשאי בית המשפט להטיל קנס נוסף לכל יום שבו נמשכה העבירה.

סגירת עסק של מכירת משקאות משכרים

קצין משטרה בדרגת רב-פקד ומעלה רשאי לצוות בכתב על סגירה מיידית של מקום בו מוכרים משקאות משכרים, אם נוכח שהדבר דרוש לשמירת שלום הציבור או להחזרת שלום הציבור שהופר.

צו כזה יכול להינתן לתקופה של עד 30 יום. 

החוק אף קובע כי לצורך ביצוע צו סגירה כזה, רשאית המשטרה להשתמש בכוח סביר.

עוד קובע חוק רישוי עסקים כי מי שמונע כניסה של בעל תפקיד רלוונטי לעסק בכדי לבצע בו ביקורת על מנת לוודא כי העסק מקפיד על כל הנהלים, עלול למצוא את עצמו במאסר, כאשר העונש הצפוי הוא עד שנת מאסר אחת. גם סירוב של עסק להציג רישיון עסק בפני בעלי תפקידים מעין אלה עלול להסתיים במאסר של עד שלושה חודשים.

סיכונים פחות מוכרים אך משמעותיים  

הסיכונים הפחות מוכרים כוללים בין היתר תביעה נזיקית, סיכון לכיסוי הביטוחי ועוד. 

העדר כיסוי ביטוחי

הפעלת עסק ללא רישיון עסק יכולה להוות פגיעה גם בכיסוי הביטוחי של העסק בהתאם לפוליסת הביטוח של המבטח. בחלק מפוליסות הביטוח, חברות הביטוח כוללות סעיף המחייב את העסק להחזיק את כל האישורים וההיתרים על פי דין כתנאי לתחולתה.

במידה ויקרה מצב ביטוחי שיצריך הגשת תביעת ביטוח והעסק לא עמד בחובותיו – חברת הביטוח תוכל לטעון כי העסק לא עמד בתנאי הפוליסה ובכך נשלל הכיסוי שלה.

תביעה נזיקית

אדם שניזוק כתוצאה מפעילות של עסק מסוים שאין לו רישיון, יוכל להגיש תביעה כנגד בעל העסק וזאת בכדי לקבל פיצוי כספי בגין הנזק שנגרם לו. מכיוון שלעסק אין רישיון עסק, הרי שבעליו לא יוכל להתגונן כנגד אותה התביעה בטענה כי עשה את כל מה שנדרש בהתאם לחוק, ועל כן המקום והתכולה בטוחים במאת האחוזים. 

במקרים אלו בעל העסק יהיה חשוף לתביעה על סכומים משמעותיים שכן תביעות נזקי גוף הן תביעות שיכולות הגיע לסכומים גבוהים. מלבד זאת, חשוב לציין כי בגין גרימת נזק לגופו של אדם אחר, בעל העסק יכול להסתבך בתביעה פלילית, ובהיעדר רישיון עסק לא תהיה לו אפשרות להגן על עצמו, ועל כן מרבית הסיכויים שיורשע בתביעה והוא אף עלול להישלח לעונש מאסר בפועל.

תביעות חוזיות

עוד תביעות שמהוות סכנה פחות מוכרת לעסק שפועל ללא רישיון עסק הן תביעות חוזיות. כך לדוגמא: במקרה של סגירת עסק בשל הפעלתו ללא רישיון עסק, יוכלו לקוחות שהסתמכו על העסק או נפגעו מעצם סגירת העסק, לתבוע את העסק על נזקים שקרו להם. 

 

דוגמא נוספת הינה בעל אירוע אשר סוגר אירוע באולם כלשהו, חותם על חוזה שבו נכתב בין היתר כי עליו לשלם דמי ביטול בסך סכום כלשהו אם הוא מבטל את האירוע. אולם אירועים שאין לו רישיון עסק, לא יוכל לתבוע בגין הפרת חוזה שכן, אין לו רישיון עסק ובתביעה הדבר עלול להתגלות ובגין זאת, התביעה תתבטל או לא תתקבל.

 

כבר הסדרתם את רישיון העסק שלכם?

רישיון עסק מהווה אסמכתא חשובה ביותר הן מבחינת בטיחות עבור הלקוחות, העובדים, הסביבה ועוד והן מבחינת הסכנות האפשריות, הגלויות יותר או פחות, שצפויות לעסק ללא רישיון עסק. על כן, חשוב לדאוג להוציא רישיון רלוונטי ותקף לכל עסק הדרוש בכך.

זקוקים לסיוע בתהליך הוצאת רישיון לעסק שלכם? חברת ברקת הוקמה במטרה לתמוך בעסקים ולאפשר להם התנהלות תקינה, במינימום דאגות וטרחה בכל ההיבטים הבירוקרטיים הנדרשים על-פי חוק. החברה מטפלת בצורה יעילה, מקצועית, מהירה ואיכותית בכל ענייני הרישוי הנחוצים ונותנת לכם ראש שקט וביטחון בהתנהלות העיסקית-בירוקרטית של העבק שלכם.  

 

 

האמור לעיל נכון ליום כתיבתו, מוגש כשירות לציבור ואינו בא להחליף ייעוץ מקצועי. כל העושה בו שימוש עושה זאת על אחריותו בלבד

דילוג לתוכן