כמה עולה להוציא היתר בניה

כמה עולה להוציא היתר בניה

בקשה לקבלת היתר בניה, אלו תשלומי החובה שיכולים לחול מול הרשות המקומית:

 • אגרת בקשה לתיק מידע: תשלום אגרת תיק מידע יגבה לפי כמות החלקות הנדרשות לקבלת היתר בניה. רצף בין חלקות מקנה הנחה.
 • אגרת בניה: מחושבת לפי מ"ר או אגרת מינימום.. פקדון בגובה 20% ישולם בעת פתיחת הבקשה והיתרה עם קבלת ההיתר.
 • אגרות והיטלי פיתוח / דמי הקמה: תשלומים הנדרשים על ידי הרשות המקומית / תאגיד מים כהשתתפות בעלים בהתקנת תשתיות כמו סלילת רחובות (כבישים ומדרכות), תיעול וניקוז, שטחים ציבורים פתוחים ותשתיוךת מים וביוב . החיוב לפי תעריפי הרשות המקומית אשר שונים מרשות לרשות ו/או על פי תאגידי המים שנקבעו ברמה הארצית על פי פרמטרים קבועים.
 • היטל השבחה: נדרש על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה במידה וחלה השבחה בנכס . שומת היטל השבחה מוערכת על ידי שמאי וניתנת לתקיפה משפטית ו/או שמאית.

 

אגרת תיק מידע

 • אגרת תיק מידע משולמת לפי תעריף ארצי הנקבע מכח תקנות התכנון והבניה (מסירת מידע), תשמ"ט-1989. האגרה צמודה למדד ומתעדכנת פעמיים בשנה, ב-1 לינואר וב-1 ליולי.
 • התשלום הוא עבור כל חלקה – נכון להיום כ-198 ₪ לכל חלקה. במידה ומדובר בשטח קרקע רציף – תינתן הנחה בגובה 20% בעד שתי החלקות הראשונות, והחל מהחלקה השלישית תינתן הנחה בגובה 50%.
 • במידה וקיימת תכנית בתוקף הקובעת מגרשים – ייחשב המגרש כחלקה, גם אם לא נרשם בפנקסי המקרקעין (טאבו).

אגרת בניה למ"ר

 • מקור חוקי: סימן ד' לתוספת שלישית לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970
 • אגרת בנייה משולמת למוסד התכנון כחלק מהליך בקשה להיתר בניה והיא משולמת לפי תעריף ארצי המוצמד למדד. התעריף מתעדכן אחת לשנה ב-1 לינואר.
 • למעט מקרים מסוימים, אגרת בניה מחושבת לפי שטח הבניה המבוקשת. התעריף למ"ר הוא 33.4 ₪ למ"ר, נכון להיום.
 • לצורך קבלת היתר בניה לתוספת בניה – משלמים אגרה רק על השטח המוצע, לא הקיים.
 • עבודות בניה ופיתוח ללא הקמת בניין מחויבות באגרת בנייה לפי תעריף נמוך יותר כ-1.24 ₪ למ"ר.
 • אגרת מינימום לתשלום – כ-309 ₪.
 • אם הבקשה כוללת כמה פריטים או סוגים, משלמים רק על העבודות שנכללות בפריטים 1 ו-2 – שטח בניה ו/או שטח לשימוש חורג או שטח בניה של מבנים חקלאיים או שימוש חורג במבנה לא חקלאי לשימוש חקלאי, והיתר "נבלעים".
 • בשינוי בתוכניות בניה המצורפות להיתר, הטעון דיון חוזר בוועדה המקומית – תשולם האגרה המינימלית או האגרה שנקבעה לגבי העבודה הנוספת בשינוי האמור, לפי היקר.
 • עם הגשת בקשה לקבלת היתר בניה ישלם המבקש לוועדה המקומית 20% מסכום האגרה המשוערת המשתלמת בעד ההיתר – פיקדון.
 • היתרה צריכה להיות משולמת תוך שנה לאחר קבלת הודעה על אישור הבקשה.
 • סירוב להיתר (להבדיל מהצבת תנאים או שינוי בבקשה) משמעו החזרת הפקדון למשלם.
 • בעל היתר שלא החל בעבודה, החזיר את ההיתר לוועדה המקומית בתוך שישה חודשים מיום הוצאתו, וצירף בקשה לבטלו – זכאי להחזרת חצי מסכום האגרה ששילם.
 • בעד חידוש היתר – ישולמו 10% מסכום האגרה של ההיתר המקורי, אך לא פחות מאגרת המינימום.
 • הוחל בעבודה שלגביה ניתן היתר אך היא לא הושלמה בתוך תקופת תוקפו של ההיתר – ניתן פטור לבעל ההיתר מתשלום בעד חידוש ההיתר.
 • יו"ר עדה מקומית רשאי לפי החלטת ועדה מקומית, ועל פי אישור לשכת הסעד, לפטור מבקש מתשלום אגרה, כולה או מקצתה – אם מצבו החומרי מצדיק זאת.

אגרות והיטלי פיתוח

 • עלות השתתפות בעל הנכס בהתקנת תשתיות המושתת על ידי הרשות המקומית ו/או תאגיד המים (בכל הנוגע לתשתיות מים וביוב כאשר יש תאגיד מים. לתאגיד משולם הסכום בצירוף מע"מ). התעריפים שגובות הרשויות המקומיות שונים מרשות לרשות. תעריפים המשולמים לתאגידי מים נקבעים ברמה הארצית על פי פרמטרים קבועים מראש כמו צפיפות.

לרוב משלמים אגרות והיטלי פיתוח לרשות המקומית לכל מ"ר קרקע וכל מ"ר בניין, בכפוף להוראות חוקי העזר של הרשות.

לתאגיד המים משלמים עבור שטח בנוי בלבד וקיימים מספר חריגים.

 • משלמים על כל מ"ר פעם אחת בלבד, כך שאם בעבר שולמו בגין השטח הזה אגרות והיטלי פיתוח – אין צורך לשלם שוב.
 • סוגי אגרות והיטלי פיתוח:
  • היטל סלילת רחובות (כביש ומדרכה).
  • היטל תיעול וניקוז.
  • היטל שטחים ציבורים פתוחים (היטל שצ"פ).
  • דמי הקמה (מים וביוב) – משולמים לתאגיד המים, במידה וקיים בתחומי הרשות.
  • ההיטלים נקבעים בחוקי עזר מכח תחשיב לפי תעריף למ"ר בנוי ומ"ר קרקע, כולל תכסית המבנה. דמי הקמה מחושבים לפי שטח בנוי בלבד.

היטל השבחה

 • היטל השבחה נובע מכח חוק התכנון והבניה ומוסדר בתוספת השלישית לחוק.
 • מהות התשלום היא השתתפות בעלי הנכס עם מוסד התכנון בהיטל בשווי מחצית מההשבחה שנוצרה למקרקעין, בין היתר בעקבות אישור תכנית, אישור בקשה לשימוש חורג ו/או הקלה.
 • תשלום היטל השבחהלצורך קבלת היתר בניה נעשה באחד משלושה מקרים: אישור תכנית בניין עיר, אישור הקלה או אישור שימוש חורג – אשר מובילים לעלייה בשווי הנכס.
 • הגוף המטיל את ההיטל על חוכרי או בעלי הנכס הוא הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, כאשר ההיטל עומד על 50% משווי ההשבחה.
 • מטרת ההיטל היא כיסוי הוצאות הוועדה המקומית לרבות הוצאות שימור אתר, ותשלום פיצויים בעקבות ירידת ערך לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה.
 • בכל שנה, הרשות המקומית רשאית להשתמש ביתרת הכספים לטובת השקעה בחינוך, על פי הגבלות מסוימות הקבועות בחוק.

*האמור כאן אינו בא להחליף ייעוץ מקצועי וכל העושה בו שימוש עושה זאת על אחריותו בלבד.

דילוג לתוכן