רישיון עסק לחניון שאינו מקורה ששטחו מעל 500 מ"ר

רישיון עסק לחניון שאינו מקורה ששטחו מעל 500 מר

מפרט אחיד 8.6ב' – רכב ותעבורה חניון שאינו מקורה בתשלום ששטחו מעל 500 מ"ר

תקופת הרישיון: 10 שנים.

גורמים מאשרים: משטרת ישראל, כבאות והצלה.

הנחיות כלליות ותנאים רוחביים:

 • לא ינוהל בעסק זה עסק אחר הטעון רישוי, אלא אם ניתן לכך רישיון עסק כדין.
 • לא יושם ולא יותקן כל חפץ במעברים, אפילו באופן זמני והמעברים בשטח העסק נדרשים להיות פנויים מכל מכשול בכל עת.
 • בעל עסק ידווח לנותן האישור על כל שינוי בעסק, העלול להשפיע על העמידה בתנאי הרישיון, שלושה חודשים מראש לפחות, ויפעל לפי הנחיות נותן האישור.

משטרה

תנאים מוקדמים:

בעל העסק נדרש לצרף בעת ההגשה תכנית תנועה חתומה ע"י מהנדס תנועה + רשימה של כלל העובדים בחניון עם פירוט לגבי פרטיו האישיים ותפקידו.

אבטחה:

בחניון שאינו מקורה לא תידרש אבטחה פיזית אך נותן האישור ו/או קצין משטרה מטעמו רשאי להורות על שינוי מערך האבטחה בעסק בשל מיקום העסק, מאפיינים מיוחדים ו/או שינוי בנסיבות המחייב זאת.

תשתיות:

החניון נדרש להיות מוגדר/מסומן ומתוחם כך שלא יאפשר מעבר כניסה ויציאה לכלי תחבורה, אלא דרך שערים ייעודיים.

מצלמות:

בעל העסק יתקין בעסק מצלמות טלוויזיה במעגל סגור ברזולוציה גבוהה של 1.3 מגה פיקסל לפחות או שווה ערך. המערכת תותקן במקומות הבאים, תוך פגיעה מזערית בצנעת הפרט:

 1. בכל כניסה פעילה לעסק ובכל יציאה פעילה מהעסק תוצבנה מצלמות, באופן כזה שתתעדנה את פרטי הרכב, כולל ל.ז. ואת אנשי האבטחה במקום, ככל שישנם כאלה.
 2. מצלמות יוצבו במקומות רגישים שהוגדרו בהתאם לתוכנית האבטחה והנחיות משטרת ישראל.
 3. יש להשתמש במצלמות בעלות חשיפה אוטומטית וצמצם אוטומטי.
 4. המצלמות יאפשרו זיהוי פנים בכל מזג אוויר, לרבות סנוור מהשמש או שינוי תאורה.
 5. בעל העסק ייצרף בדיקת תקינות אחת לשלוש שנים.
 6. יש להציב בעסק מסך המאפשר צפייה במצלמות וכן צפייה בהקלטה.
 7. מערכת מצלמות הטמ"ס תאפשר צילום בחשיכה ומהירות הצילום לא תהיה פחותה מ25 FPS.

תאורה:

בשעות החשיכה, תופעל מחוץ לעסק תאורה אשר תאיר את דרכי הגישה לעסק ואת היציאות מהעסק ובמבואת הכניסה לעסק נדרשת תאורה מוגברת.
על התאורה להיות תקינה בעל עת.

כבאות אש:

תנאים רוחביים:

לבקשת רישיון עסק או להיתר זמני יצורפו המסמכים המנויים להלן:

 • אפיון רשת המים המזינה את העסק, שייערך בהתאם להוראת נציב 529 – זמינות רשת מים ופריסת ברזי כיבוי, לאחר שנחתם על ידי אחד מאלה:
  • מהנדס
  • אדריכל
  • הנדסאי
  • גורם מוסמך

דרישה לאפיון רשת המים תחול רק במקומות שבהם קיימת או נדרשת מערכת מתזים .
הדרישה לאפיון רשת המים כאמור, לא תחול על עסק שקיים בו מאגר מים בעל היתר בנייה כדין ואושר על ידי מעבדה מוכרת.

בכפוף לדרישה של רשות הכבאות וההצלה, על בעל העסק להגיש אחד או יותר מהמסמכים הבאים:

 1. תוכנית של העסק בקנה מידה 100:1 ובה מפורטים כלל סידורי בטיחות האש וההצלה הנדרשים או הקיימים בעסק מסוג זה.
 2. העתק מהיתר הבנייה.
 3. אישור של מהנדס הוועדה המקומית לפי סעיף 8א1 לחוק רישוי עסקים, לגבי עסק שאינו מקיים את דיני התכנון והבנייה.

רישום ודיווח:

בעל העסק יודיע לרשות הכבאות וההצלה על כוונה לניתוק יזום של מערכות כיבוי אש לכל הפחות 48 שעות לפני מועד הניתוק.

בעל העסק יודיע לנותן האישור על כוונה לבצע עבודות בנייה בעסק, לרבות כל שינוי פנימי, גם אם אינו טעון היתר, הפוגעות או עלולות לפגוע בסידורי בטיחות האש וההצלה בעסק, לכל הפחות שבעה ימים לפני היום שבו אמורות העבודות להתחיל. יתכן כי עסק שבו יתבצעו עבודות כמפורט בסעיף זה יידרש לעמוד בדרישות נוספות בהתאם לקביעתו של נותן האישור.

דרכי גישה:

דרכי הגישה לעסק תהיינה פנויות מכל מכשול בכל עת.

אספקת מים (כולל ברזי כיבוי)

בעל העסק ינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שאספקת המים תהא בכמות ובלחץ הדרושים לשם פעולתו התקינה של כל ציוד הכיבוי שיש להתקינו בעסק.

בעסק ששטחו הכולל מעל 800 מ"ר, ליד המבנה יותקנו ברזי כיבוי אש בתחום הנכס בקוטר של "3 על זקף בקוטר של "4 בהתאם לתקן ישראלי ת"י 448 הידרנט לכיבוי אש לעניין זה, ייחשב ברז כיבוי אש עירוני במרחק של עד 120 מ' מהמבנה כברז מן המניין.

ציוד כיבוי:

בעסק יוצבו 2 מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה במשקל 6 ק"ג, בסמוך לעמדה מאוישת (אם קיימת). בדיקת המטפים ותחזוקתם תעשה לפי האמור בתקן ישראלי ת"י 129 ,חלק 1- מטפים מיטלטלים – תחזוקה.

ציוד הכיבוי יהיה נגיש וזמין ויוחזק בכל עת במצב תקין.

אישורים:

בכל מקום במסמך תנאים זה שבו צוין כי יש להעביר לנותן האישור מסמכים, אישורים, דיווחים וכיו"ב, יועבר המידע הנדרש למדור הגנה מאש בתחנה האזורית שבשטח אחריותה ממוקם העסק, לפי רשימת הכתובות ומספרי הטלפון המופיעה באתר האינטרנט של הרשות הארצית לכבאות והצלה, או לגורם אחר, שפרטיו יימסרו לבעל העסק.

כאשר לא נעשה בעסק שינוי מהותי, ימציא בעל העסק על פי דרישתו של נותן האישור מסמכים הכוללים אישורים ותעודות בדיקת תחזוקה לגבי תקינותו של ציוד הכיבוי ובכלל זה.

אישור מגורם מוסמך, כי מטפי הכיבוי הקיימים בעסק נבדקו בהתאם לתקן ישראלי ת"י 129 ,חלק 1 – מטפים מיטלטלים: תחזוקה ונמצאו תקינים.


חשוב לציין שחניון שאינו מקורה אשר גודלו מתחת ל500 מ"ר – לא נדרש ברישיון עסק.

דילוג לתוכן