שינוי בעלות לפי תיקון 34 לחוק רישוי עסקים

שינוי בעלות רישיון עסק

שינוי בעלות רישיון עסק – באפריל 2021 נכנס לתוקף שינוי בהליך רישוי עסקים שבא להקל על הליך הרישוי במקרה של שינוי בעלות בעסק.

מה נחשב שינוי בעלות?  כל שינוי בזהות הבעלים הרשומים ברישיון העסק, לרבות הוספת בעל או גריעתו וכן העברת שליטה בתאגיד כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

במקרה של שינוי בעלות בעסק שניתן לו רישיון או היתר, בעל העסק החדש צריך להגיש לרשות הרישוי – הרשות המקומית –  בקשה לקבלת רישיון או היתר חדש, על גבי "טופס 2" בבקשה כאמור יצוין תאריך העברת הבעלות ותצורף לה חתימתו של מגיש הבקשה וחתימת בעל העסק הקודם אשר על שמו הרישיון או ההיתר, המאשרות את העברת הבעלות בעסק, וכן הצהרה בנוסח הקבוע לפיה בעסק מתקיימים תנאי הרישיון הקודם וכי בעל העסק החדש לא עשה שינוי בעסק מהרשום ברישיון הקודם ובמסמכים המצורפים לו, או שינוי מהותי בנכס שבו נמצא העסק.

ככל וקיים רישיון עסק בתוקף, הרשות תנפיק רישיון או היתר חדש שתוקפו יהיה ממועד שינוי הבעלות ועד למועד שבו היה אמור לפוג הרישיון או ההיתר הקודם (למעט רישיון לצמיתות, שיהיה בתוקף עד לתקופה שנקבע בצו רישוי עסקים).

במידה ומדובר בעסק שנקבע לו הליך רישוי על יסוד תצהיר או הליך רישוי מזורז ובעת הגשת הבקשה ניתן לו היתר מזורז אך טרם ניתן לו רישיון עסק – נדרש להגיש גם הצהרה לפי טופס 5 הכוללת בין היתר הצהרות על אי הרשעה בגין חוק רישוי עסקים.

בסוגי עסקים שבהם המשטרה נותנת אישור מתקיים תהליך מעט שונה והבקשה מועברת קודם לאישור המשטרה.

במידה ולעסק טרם ניתן רישיון או היתר ורק הוגשה בקשה לרישיון – לאחר הגשת כל המסמכים האמורים וההצהרות, הטיפול בבקשה יימשך מאותו השלב שבו היה טרם העברת הבעלות.

מדובר בשינוי מבורך מאחר והוא מאפשר העברת רישיון העסק לעסק החדש בהליך יעיל ומקוצר וכן קיצור זמני טיפול בבקשות לרישיון עסק כאשר נעשה שינוי בבעלות העסק טרם קבלת רישיון העסק- עכשיו הבקשה יכולה להמשך מאותו שלב בטיפול ולא צריך להתחיל ההליך מההתחלה.

דילוג לתוכן